Hodowla lasu

Hodowla lasu – rozwinęła się w trosce o zabezpieczenie użytków leśnych, wtedy gdy podjęto starania, aby na miejsce usuwanych powstały nowe drzewostany. Zadaniem hodowli lasu jest odnowienie i pielęgnowanie drzewostanów, to jest hodowanie ich w celu zaspokajania zapotrzebowania gospodarki narodowej na produkty drzewne oraz zabezpieczania zdrowotnych, kulturalnych i ochronnych potrzeb kraju.

Ochrona lasu

Celem ochrony lasu jest ograniczanie lub w ogóle zapobieganie zagrożeniom powodowanym przez niekorzystne oddziaływanie czynników natury ożywionej, nieożywionej oraz powodowanych przez człowieka.

Urządzanie lasu

Obręby leśne:

Łowiectwo

Łowiectwo to element ochrony środowiska przyrodniczego – tak mówi ustawa „Prawo łowieckie" z 13 października 1995 r. Oznacza ochronę zwierząt łownych zwanych zwierzyną i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i stanowi dobro ogólnonarodowe. Gospodarowaniem tym dobrem zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim czasami leśnicy w specjalnie w tym celu utworzonych ośrodkach hodowli zwierzyny.

Ochrona przyrody

W związku z wdrożeniem standardów odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC FSC-NSTD-FM-PL (punkt 6.4 zasad i kryteriów FSC) na terenie Nadleśnictwa Drewnica wyznaczone zostały ekosystemy reprezentatywne.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica informuje, że z dniem 31 marca 2017 roku ulega rozwiązaniu Porozumienie z dnia 25 lutego 2014 roku o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte ze Starostą Wołomińskim na podstawie art. 5 ust 3 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.).