Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Łowiectwo to element ochrony środowiska przyrodniczego – tak mówi ustawa „Prawo łowieckie" z 13 października 1995 r. Oznacza ochronę zwierząt łownych zwanych zwierzyną i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i stanowi dobro ogólnonarodowe. Gospodarowaniem tym dobrem zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim czasami leśnicy w specjalnie w tym celu utworzonych ośrodkach hodowli zwierzyny.

Gospodarka łowiecka jest ściśle związana z gospodarką leśną, a zwierzyna jest składową częścią ekosystemu leśnego. Gospodarka łowiecka oznacza działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny. Zadaniem myśliwych i leśników prowadzących gospodarkę łowiecką jest m.in. tworzenie najlepszych warunków bytowania zwierzyny, łagodzenie konfliktów pomiędzy zwierzyną leśną i gospodarką człowieka.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Drewnica prowadzona jest na obszarze 14 obwodów łowieckich. Obwody te są administrowane przez nadleśnictwo, co oznacza że za całość gospodarki łowieckiej odpowiadają koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim natomiast nadleśniczy jest odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad prowadzoną gospodarką łowiecką w tym m.in. zatwierdza Roczne Plany Łowieckie. Dokumenty te sporządza Koło Łowieckie a opiniowane są przez m.in. wójta gminy na której jest położony obwód, Polski Związek Wędkarski czy Zarząd Okręgowy PZŁ. Nadleśnictwo pomaga również w przeprowadzaniu corocznej inwentaryzacji łowieckiej niezbędnej do określenia stanu zwierzyny i obserwowania zmian w jej populacjach. Wspólnie z myśliwymi zrzeszonymi w PZŁ leśnicy współpracują również w celu minimalizowania szkód zarówno w uprawach rolnych jak i gospodarce leśnej również w lasach prywatnych.

Więcej informacji o Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych znajduje się na stronie RDLP Warszawa.

Obwody Łowieckie administrowane przez Nadleśnictwo Drewnica dzierżawione są przez 12 kół łowieckich.

  

 

Na obszarze działania Nadleśnictwa Drewnica występuje wiele gatunków zwierzyny grubej oraz zwierzyny drobnej. Zwierzynę grubą dzielimy na płową reprezentowaną m.in. przez łosia, jelenia szlachetnego, sarnę, daniela europejskiego oraz zwierzynę czarną reprezentowaną przez dzika.

Ze względu na warunki bytowania jakie stwarza teren administracyjny Nadleśnictwa Drewnica dość licznie reprezentowana jest tu zwierzyna drobna najliczniej lis, jenot, borsuk, kuna leśna i kuna domowa, bażant, zając i kuropatwa, dzikie kaczki w tym krzyżówki i cyraneczki oraz gołąb grzywacz mniej licznie norka amerykańska, tchórz zwyczajny, dziki królik, gęś gęgawa, gęś zbożowa oraz czernica, słonka i łyska. Ponadto coraz częściej spotykamy na naszym terenie gatunki objęte ochroną takie jak bóbr i wydra.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszych terenów obserwując i fotografując piękno przyrody i zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Pamiętajmy o tym aby w czasie obserwacji zachować ciszę i ostrożność nie płosząc zwierząt.