Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie ze starostwem wyszkowskim na prowadzenie nadzoru nad lasami prywatnymi zostało zawarte

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Starosta może w drodze porozumienia o charakterze cywilno-prawnym, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczym Lasów Państwowych.

25 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie odbyło się spotkanie podczas, którego zostało podpisane porozumienie o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.